การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา”

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา” ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ 2566 ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
     ในการนี้ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เจ้าหน้าที่จากสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรมนิเทศและสัมมนา ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
     1.นายสมหมาย วีระชิงชัย  ผู้ตรวจการลูกเสือประจำ สลช.
     2.นายสุรัตน์ สร้อยกระจ่าง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักการฯ
     3.นางสาวอิชยา กัปปา  เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ สำนักการฯ
     4.นางอัญชลี โพดพาด  เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ สำนักการฯ
     5.นางสาวอรวรรณ งามพรหม  เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือสำนักการฯ