การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ชงโคเกมส์” ปีการศึกษา 2566

     โรงเรียนการุ้งวิทยาคมได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์” ขึ้นเมื่อวานที่ 8 – 9 กันยายน 2566 โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภททั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และกรีฑา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ และ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย