กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

     โรงเรียนการุ้งวิทยาคมได้เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเมืองการุ้ง เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2566