กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

     เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ คูเมืองโบราณบ้านเมืองการุ้ง จัดโดย เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง