กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน

     วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการุ้งวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย โดยมีผู้สมัครจำนวน 3 พรรค ณ อาคารพลังแผ่นดิน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม