ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
ที่อยู่  เลขที่  215 หมู่ 4  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  61180 
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
โทรศัพท์  0-5651-0772   โทรสาร  –    
อีเมล  krw_school@hotmail.com   เว็บไซต์  www.krw.ac.th   
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
เขตพื้นที่บริการ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่
     1) ตำบลเมืองการุ้ง          หมู่บ้านตะกรุด   หมู่ที่ 1, 6, 7, 13
                                           หมู่บ้านการุ้ง   หมู่ที่ 4, 9, 10
                                           หมู่บ้านหนองแกเชียงราย   หมู่ที่ 8, 11
     2) ตำบลหนองบ่มกล้วย   หมู่บ้านหินงามสามัคคี   หมู่ที่ 6, 8, 9