บุคลากร

ผอ

นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
ศิวาพร

นางสาววรรณภา หมวกอิ่ม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
พี่ไผ่

นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
ศิวาพร

นางสาวศิริพร แก้วกันหา

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ชงคา

นายชงคา เมืองจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
พี่แอน copy

นางธันยาภรณ์ พรหมสูงยาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สมคิด

นางสมคิด แป้นห้วย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ยิ้ม

นางสาวกุลธิดา ดีประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิวาพร

นางสาวศิวาพร เกษสุวรรณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ศราวุธ (1)

นายศราวุธ จามรเนียม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ธิติมา

นางสาวธิติมา สวงนเผ่า

ศิวาพร

นางสาวศิริพร แก้วกันหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชวนชม

นางสาวชวนชม บูโกก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สมคิด

นางสมคิด แป้นห้วย

พี่แอน copy

นางธันยาภรณ์ พรหมสูงยาง

พี่ไผ่

นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ

ศิวาพร

นายเศารยุกต์ เจริญมายุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พี่เล็ก

นางสาวจุฑารัตน์ ฉายแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พี่รุ่ง

นางรุ่งนภา ชื่นพยอม

ศิวาพร

นางสาวทิพย์วิมล หล่อทอง

พี่เป้

นางสาวพนิดา ศิริสุวรรณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อุทิศ

นายอุทิศ วิสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วุ้น

นางสาวสุวิญชา ดีเทียน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พี่ชอป

นายนวพล ปัทมากร

พี่ตั้ก

นางสาวกาญจนา สาก้อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชงคา

นายชงคา เมืองจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พี่ธานี

นายธานี ศรีทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

พี่แอม

นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กนกวรรณ

นางสาวกนกวรรณ พูลศรี

ศิวาพร

นางสาวอนุสรา บัวเทศ