ประกาศโรงเรียนการุ้งวิทยาคม เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ Onsite เป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

📣ประกาศโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ Onsite เป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566