ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ตั้งโรงเรียนรัฐบาล โดยประชาชนในเขต หมู่ 4 ตำบลเมืองการุ้ง และใกล้เคียงให้การสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 6 ห้องเรียน 1 หลัง  เป็นเงิน 52,122.45 บาท โดยตั้งชื่อว่า “อาคารร่วมจิตร” และได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ใช้ที่ดินว่างเปล่าของกระทรวงมหาดไทย บริเวณเมืองการุ้ง หมู่ 4 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 44 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา
ทิศเหนือจรดคูเมืองเก่าการุ้ง
ทิศใต้จรดถนนสายการุ้ง – วัดสิงห์
ทิศตะวันออกจรดที่สงวนกระทรวงมหาดไทย
ทิศตะวันตกจรดวัดเมืองการุ้ง
กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ในปีการศึกษา 2522   จำนวน  2  ห้องเรียน  และใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521  มีนักเรียน 62  คน  วันที่  19  พฤษภาคม  2522  นายสายันต์   รุ่งป่าสัก  อาจารย์ 1  โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา  อำเภอหนองขาหย่าง   จังหวัดอุทัยธานี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ “โรงเรียนวังหินวิทยาคม” (ชื่อเดิม)
วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2523    นายสายันต์  รุ่งป่าสักได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองเต่าวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ 12 มิถุนายน 2523   นายสมบุญ   ทิพรังศรี  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองฉางวิทยา  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน  วังหินวิทยาคม (ชื่อเดิม)
วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.  2525   กระทรวงศึกษาธิการ  อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน  “วังหินวิทยาคม”  เป็นชื่อ  “โรงเรียนการุ้งวิทยาคม”   สังกัดกรมสามัญศึกษา และกองเดิมตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 12   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2529  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมบุญ  ทิพรังศรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ไปรักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองเต่าวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี    ในวันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2529   กรมสามัญมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสันติ   จงเกษกรณ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งโพวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
เดือนมกราคม  2542  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้   นายสันติ  จงเกษกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคมไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2543  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง   นายมังกร  นวกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2545   กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้   นายมังกร   นวกุล   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี และแต่งตั้งให้  นายสุพล  วิราวรรณ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการ  ในตำแหน่งผู้อำนวยการ
วันที่  27  สิงหาคม พ.ศ. 2545   กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้   นายบุญฤทธิ์  รุ่งเรือง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
เดือนกันยายน 2547  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายบุญฤทธิ์  รุ่งเรือง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวนาราม   กรุงเทพฯ  ในวันที่ 7  เมษายน  2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งให้นายกมล วงศ์สุทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม  จนถึงปัจจุบัน
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายกมล วงศ์สุทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง   นายขรรค์ชัย   นิโรจน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม  จนถึงปัจจุบัน
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายขรรค์ชัย นิโรจน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี   ในวันที่  8  มิถุนายน พ.ศ. 2556  กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง   นายปรเวธฎ์   เกษมโชค   รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม  จนถึงปัจจุบัน
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แต่งตั้งให้นายปรเวธฎ์ เกษมโชค ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 แต่งตั้งให้ นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน