โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

0
744

วันที่ 14 กันยายน 2563 ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จัดโดยโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง