ผอ1

Login Form

Facebook โรงเรียนการุ้งวิทยาคม

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ

นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม

นางสุทธิรัตน์ แก้ววานิช

นางสุทธิรัตน์ แก้ววานิช

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  นางรุ่งนภา ชื่นพยอม

  นางรุ่งนภา ชื่นพยอม

  ครูชำนาญการ

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  นางสาวธิติมา	สงวนเผ่า

  นางสาวธิติมา สงวนเผ่า

  ครูชำนาญการพิเศษ

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสาตร์

  นางธันยาภรณ์ พรหมสูงยาง

  นางธันยาภรณ์ พรหมสูงยาง

  ครูชำนาญการ

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  นางสมคิด แป้นห้วย

  นางสมคิด แป้นห้วย

  ครูชำนาญการ

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์นุช สิงห์ทอง

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์นุช สิงห์ทอง

  ครูชำนาญการ

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  นางสาวจุฑารัตน์ ฉายแสง

  นางสาวจุฑารัตน์ ฉายแสง

  ครู

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  นางสาววรันธร	สุวรรณมุสิทธิ์

  นางสาววรันธร สุวรรณมุสิทธิ์

  ครูชำนาญการ

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  นางสาวชวนชม บูโกก

  นางสาวชวนชม บูโกก

  ครูชำนาญการ

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  นางสาวอนันทพร พุ่มมะปราง

  นางสาวอนันทพร พุ่มมะปราง

  ครู

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  นายชงคา เมืองจันทร์

  นายชงคา เมืองจันทร์

  ครูชำนาญการ

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ

  นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ

  ครูชำนาญการ

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  นายนวพล	ปัทมากร

  นายนวพล ปัทมากร

  ครู

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  นางสาวพิลาวรรณ เตือนสติ

  นางสาวพิลาวรรณ เตือนสติ

  ครู

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  นายศราวุธ จามรเนียม

  นายศราวุธ จามรเนียม

  ครู

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจ

  นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจ

  ครู

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  นางสาวกาญจนา สาก้อน

  นางสาวกาญจนา สาก้อน

  ครู

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  นางสาวปุริมปรัชญ์ พันธุ์เขียน

  นางสาวปุริมปรัชญ์ พันธุ์เขียน

  ครู

  ครูแนะแนว

  นายอุทิศ วิสิทธิ์

  นายอุทิศ วิสิทธิ์

  ครูผู้ช่วย

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  นางสาวกนกวรรณ พูลศรี

  นางสาวกนกวรรณ พูลศรี

  ครูผู้ช่วย

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  นางสาวศิวาพร เกษสุวรรณ์

  นางสาวศิวาพร เกษสุวรรณ์

  ครูผู้ช่วย

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   นางสาวกุลธิดา ดีประเสริฐ

   นางสาวกุลธิดา ดีประเสริฐ

   ครูผู้ช่วย

   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    นายธานี ศรีทอง

    นายธานี ศรีทอง

    ครู (พนักงานงานราชการ)

    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     นางสาวกนกวรรณ วิทยกิจ

     นางสาวกนกวรรณ วิทยกิจ

     ครู(ลูกจ้างชั่วคราว)

     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     นางปาริฉัตร์ ปกคุ้ม

     นางปาริฉัตร์ ปกคุ้ม

     ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

     ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

     นางสาวพรปวีณ์ ชอยประเสริฐนภา

     นางสาวพรปวีณ์ ชอยประเสริฐนภา

     ครูธุรการ

     ครูธุรการ

     Miss Hu Ying

     Miss Hu Ying

     ครู (อัตราจ้าง)

     ครู (อัตราจ้าง)

     นางสาวจำนงค์ จันลา

     นางสาวจำนงค์ จันลา

     แม่บ้าน

      นายวินัย กำแพงนาดี

      นายวินัย กำแพงนาดี

      ช่างไม้ชั้น 3

       นายประสิทธิ์ บัวกุล

       นายประสิทธิ์ บัวกุล

       ช่างปูนชั้น 2

        นางสาวพนิดา ศิริสุวรรณ

        นางสาวพนิดา ศิริสุวรรณ

        ครู (พนักงานงานราชการ)

        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        นายณัฐสิทธิ์ ธุระสุข

        นายณัฐสิทธิ์ ธุระสุข

        ครู

        ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม

        5523456789101112131415161718192021222324252627282930313233
        © โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 215 ม.4 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
        Free Joomla! templates by AgeThemes