ผอ1

Login Form

Facebook โรงเรียนการุ้งวิทยาคม

ประวัติโรงเรียนการุ้งวิทยาคม

        โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล โดยประชาชนในเขต หมู่ ๔ ตำบลเมืองการุ้งและใกล้เคียงให้การสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๖ ห้องเรียน ๑ หลัง เป็นเงิน ๕๒,๑๒๒.๔๕ บาท โดยตั้งชื่อว่า “อาคารร่วมจิตร” และได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ใช้ที่ดินว่างเปล่าของกระทรวงมหาดไทย บริเวณเมืองการุ้ง หมู่ ๔ ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
จำนวน ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา

 • ทิศเหนือ จรด คูเมืองเก่าการุ้ง
 • ทิศใต้ จรด ถนนสายการุ้ง – วัดสิงห์ 
 • ทิศตะวันออก จรด ที่สงวนกระทรวงมหาดไทย 
 • ทิศตะวันตก จรด วัดเมืองการุ้ง      
 • กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ จำนวน ๒ ห้องเรียน และใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.๒๕๒๑ มีนักเรียน จำนวน ๖๒ คน โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวังหินวิทยาคม” 
 • วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ นายสายันต์ รุ่งป่าสัก อาจารย์ ๑ โรงเรียนหนองขาหย่าง-วิทยา อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
 • วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ นายสายันต์ รุ่งป่าสัก ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนหนองเต่าวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๓ นายสมบุญ ทิพรังศรี ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน “วังหิน-วิทยาคม” เป็นชื่อ“โรงเรียนการุ้งวิทยาคม” สังกัดกรมสามัญศึกษา และกองเดิมตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมบุญ ทิพรังศรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ไปรักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองเต่าวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 • วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ กรมสามัญมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสันติ จงเกษกรณ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งโพวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
 • เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสันติ จงเกษกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคมไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 • วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายมังกร นวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม 
 • วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายมังกร นวกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และแต่งตั้งให้ นายสุพล วิราวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม 
 • เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวนาราม กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี แต่งตั้งให้ นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
 • เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ แต่งตั้งให้ นายกมล วงศ์สุทธิ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
 • วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ แต่งตั้งให้  นายขรรค์ชัย นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 • วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ แต่งตั้งให้นายขรรค์ชัย นิโรจน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
 • วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ แต่งตั้งให้  นายปรเวธฎ์ เกษมโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
 • วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ แต่งตั้งให้นายปรเวธฎ์ เกษมโชค ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ แต่งตั้งให้  นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน

© โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 215 ม.4 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
Free Joomla! templates by AgeThemes