ผอ1

Login Form

Facebook โรงเรียนการุ้งวิทยาคม

ประกาศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ประกาศ

ประกาศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ โรงเรียน การุ้งวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ลงวันที๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงเรียนการุ้งวิทยาคมจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

           (นายถวัลย์   วงษ์สาธุภาพ )

       ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม

© โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 215 ม.4 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
Free Joomla! templates by AgeThemes