ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ.อุทัยธานี สพม.42

0
726

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด บูรณาการร่วม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี